Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
 • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Фирмен профил

„Пристанище Варна“ ЕАД

18
5.2014

Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1

Местоположение: Паневропейски транспортни коридори: № 8, опция № 7 (Рейн, Майн, Дунав) и международен транспортен коридор: Трасека (Европа - Кавказ - Азия).

История:

 • Първоначална регистрация - 1991 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност след отделяне на активи и пасиви от Параходство Български морски флот;
 • Пререгистрация - 1996 г. в еднолично акционерно дружество (100 % държавно участие);
 • Придобиване на акции (към 2014 г. - 8.85 %) от „Ойлтанкинг България“ АД – 2000 г.;
 • Въвеждане на Система за управление на качеството (ISO 9001:2008) – 2003 г.;
 • Опубличаване на пристанищната инфраструктура – изваждане от капитала на „Пристанище Варна“ ЕАД в полза на държавата като публична държавна собствност – 2004 г.;
 • Съответствие за сигурност, съгласно Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения - ISPS (International Ship and Port Facilities Security) Code – 2004 г.;
 • Сключване на договор № 30 от 30.05.2006 г. за ползване, поддържане, ремонт, реконструкция, модернизация и рехабилитация на обектите – публична държавна собственост;
 • Статут на пристанищен оператор (пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ), пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна;
 • Статут на външна граница на Европейския съюз – 2007 г.;
 • Въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007) – 2010 г.;
 • Въвеждане на Система за управление на околната среда (ISO 14001:2004 – 2011 г.);
 • Удостоверение за експлоатационна годност на пристанищен терминал Варна - изток – 2011 г.;
 • Удостоверение за експлоатационна годност на пристанищен терминал Варна - запад – 2013 г.

Правно-организационна форма: Еднолично акционерно дружество (ЕАД)

Капитал: Основен капитал в размер на 8 493 571, разпределен в 8 493 571 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 1 лв.

Правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Организационна структура

 • Съвет на директори:

Председател – Димитър Атанасов

Зам.-председател – Марио Желев

Изпълнителен директор – Петър Сеферов

 • Централно административно ръководство:

Финансов директор – Мариета Манолова

Директор направление „Техническа дейност“ – Николай Христов

Директор направление „Експлоатация“ – Иван Янакиев.

Административен директор – Мариела Петкова

 • Пристанищен терминал Варна – запад:

Директор пристанище – Костадин Димитров

 • Пристанищен терминал Варна – изток:

Директор пристанище – Любомир Добрев

 • Морска гара (Пасажерски терминал)

Предмет на дейност: пристанищна дейност и свързаните с нея агентийско, търговско и техническо обслужване; спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност; научно-изследователска и развойна дейност; подготовка и квалификация на кадри; вътрешна и външна търговия.

„Пристанище Варна“ ЕАД е оператор на пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна: Пристанищен терминал Варна – изток, вкл. Пасажерски терминал и Пристанищен терминал Варна – запад,.

„Пристанище Варна” ЕАД обработва всички типове товари, в т. ч. контейнери, насипни, генерални и наливни. Обслужва пътнически, круизни, научно-изследователски кораби и яхти. Домакин е на национални и международни регати (2010 г. - Historical Seas Tall Ships Regatta и през 2014 г. - SCF Black Sea Tall Ships Regatta).

Параметри на пристанищен терминал Варна – изток:

 • Корабни места:   14  (в т. ч. 1 к.м. за пътници) 
 • Максимална дълбочина: 11.50 м.
 • Обща дължина на кея: 2 345 м.
 • Открити складови площи: 97 600 м2 (вкл. Складова база)
 • Складове закрити: 41 632 м2 (вкл. Складова база)
 • Съоръжения:
 • Портални кранове: 24 бр. с товароподемност до 32 т.
 • Портейнер: 1 бр. с товароподемност до 30.5 т.
 • Ричстакери: 2 бр. – 45 т.
 • Жп разтоварище за зърно
 • Зърнотоварачна инсталация
 • Кейова естакада за товарене на зърно
 • Разтоварваща естакада за меласа
 • Морска гара (Пасажерски терминал)
 • Складова база ("Сухо пристанище")

Параметри на пристанищен терминал Варна – запад:

 • Корабни места: 19 
 • Максимална дълбочина: 10.50 м.
 • Обща дължина на кея: 3 430 м.
 • Открити складови площи: 346 397 м2
 • Складове: 20 998 м2
 • Съоръжения:
 • Портални кранове: 25 бр. с товароподемност до 32 т.
 • Портейнери: 2 бр. с товароподемност до 35 т.
 • Мобилни кранове:

2 бр. с товароподемност – 100 т.

2 бр. с товароподемност – 63 т.

 • Ричстакери: 8 бр. – 45 т.
 • Гумено-лентови транспортьори: 7 бр.
 • Мобилни гумено-лентови транспортьори: две системи
 • Корабни товарни машини за насипна сода и торове: 2 бр.
 • Претоварна естакада за сярна киселина

Удостоверения и сертификати

 • Удостоверение за регистрация на пристанищен оператор (пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ).
 • Удостоверение за регистрация на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна (Пристанищен терминал Варна – изток, вкл. Пасажерски терминал и Пристанищен терминал Варна – запад).
 • Удостоверения за експлоатационна годност издадени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
  • Пристанищен терминал Варна – изток №11007/23.09.2014 г. с валидност до предоставяне на концесия, за обработка на генерални и насипни товари, наливни товари от хранителен произход, контейнери и пътници.
  • Пристанищен терминал Варна – запад №293/30.04.2013 г. с валидност до 30.04.2016 г., за обработка на генерални, наливни, насипни товари, Ро-ро и контейнери.
 • Удостоверение за съответствие, съгласно Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения - ISPS (International Ship and Port Facilities Security) Code и мерки за сигурност въведени от Международната морска организация (IMO).
 • Система за управление на качеството ISO 9001:2008 с акредитация от UKAS – Великобритания.
 • Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 с акредитация от SWISS CERTIFICATION – Швейцария.
 • Система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с акредитация от UKAS – Великобритания.

„Пристанище Варна” ЕАД е държавен пристанищен оператор

  Представлява еднолично акционерно дружество. Капиталът е 100% държавна собственост. Правото на собственост на държавата се упражнява от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Управлението на дружеството се извършва от Съвет на директорите, състоящ се от 3 члена. 

    Предметът на дейност на „Пристанище Варна” ЕАД е извършване на пристанищна дейност и свързаните с нея агентийство, търговско, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност, научно-изследователска и развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия.  Дружеството притежава необходимите документи, свързани с предмета на неговата дейност. 

   „Пристанище Варна” ЕАД обработва всички типове товари, в т. ч. контейнери, насипни, генерални и наливни. Обслужва пътнически, круизни, научно-изследователски кораби и яхти. Домакин е на международни регати, в т. ч. Tall Ships. Практическите резултати показват, че по отношение на контейнерите и зърнените товари „Пристанище Варна” ЕАД е безспорен лидер в България.  Пристанищните терминали са достъпни целогодишно и работят без прекъсване.

„Пристанище Варна“ ЕАД е единственото в Черноморския регион с успешно внедрена и сертифицирана по международните стандарти Интегрирана система за управление, включваща всички аспекти от дейността на организацията, свързани с качеството (ISO 9001:2008), околната среда (ISO 14001:2004), здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007).
Дружеството отговаря и на изискванията на ISPS Code.

  “Пристанище Варна” ЕАД оперира двата най-големи пристанищни терминала в България – Варна Изток и Варна Запад, които са разположени на външната граница на Европейския съюз.  

 

Пристанищен терминал Варна - Изток

Пристанищен терминал Варна - Изток

Пристанищен терминал Варна - Изток

Пристанище Варна-Изток е разположено навътре във Варненския залив, само на 1 км от идеалния център на град Варна. На територията на  Пристанище Варна-Изток се помещава и функционира централното ръководство на търговското дружество „Пристанище Варна” ЕАД. В близост до пристанището се намират  Митница, ж.п. гара, дирекцията на „Морска администрация” и други контролни органи. На територията на пристанището се помещава ДП „Пристанищна инфраструктура”, Гранична полиция и Транспортна библиотека. Пристанище Варна-Изток е свързано с националните железопътна и пътна мрежи. Международното летище „Варна” се намира на около 10 км от пристанището.

    Пристанище Варна-Изток официално е открито на 18.05.1906 г. Днес то успешно функционира като многоцелеви пристанищен терминал. Разполага с 13 товарни корабни места, на които се обработват различни генерални, насипни и наливни от хранителен произход товари. През 2013 г. товарооборотът надхвърли 4,1 млн. т. товари. Над 3,6 млн. т. бяха изнесените зърните дейности.

СКЛАДОВА БАЗА

На около 5 км от Пристанище Варна-Изток се намира Складова база, известна като "Сухото пристанище" –  обособена единица с лицензиран режим за митическо складиране. Дейността се извършва на площ от 15 дка. Има 6 закрити склада, които се използват за съхранение на различни видове зърнени и генерални товари.

 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ИЗТОК  

Корабни места:   14  (в това число 1 корабно място за пътници)
Максимална дълбочина: 11,50 м
Обща дължина на кея: 2 345 м
Открити складови площи: 97600 м2 (
заедно със Складова база)
Складове закрити: 41 632 м2 (заедно със складовете на Складова база)

СЪОРЪЖЕНИЯ  

Портални кранове: 24 с товароподемност до 32 т
Портейнер: 1 с товароподемност до 30,5 т
Ричстакери: 2
Жп разтоварище за зърно
Кейова естакада за товарене на зърно
Разтоварваща естакада за меласа