Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
 • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Обществена поръчка № ОП2-17

Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения част от пристанищната инфраструктура

20
6.2018

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 05 септември 2017 г. – Писмени разяснения по постъпило искане на 04 септември 2017 г., съгласно чл. 180 от ЗОП: 
 1. Изпълнените обекти в строителството с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на Техническата документация на Възложителя, са обекти от пристанищна инфраструктура или стратегически обекти определени в Постановление на Министерски съвет № 181/20.07.2009 г.
 2. Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката следва да бъде формиран от изпълнени обекти от пристанищна инфраструктура или стратегически обекти, съгласно информацията по т. 1.
 3. Изискванията на документацията с поясненията по т. 1 и т. 2 се съобразяват и с нормативните разпоредби на чл. 62, ал. 3, респ. чл. 63, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗОП.
 • 13 септември 2017 г. Уведомление, във връзка с постъпила жалба по чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Информация при производство по обжалване. 
 • 21 декември 2017 г. Доклад на Р-л отдел "Правен". 
 • 22 декември 2017 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация. 
 • 02 януари 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 03 - 18 януари 2018 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрити заседания на Комисията за разглеждане по същество  (Протокол №1 и Приложениe №1).
 • 26 януари - 20 февруари 2018 г. - закрити заседания на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците документи (Протокол №2Приложениe №1 и Приложениe №2).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 27.02.2018 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 27 февруари - 15 март 2018 г. - заседания на Комисията за обявяване на резултатите от оценяването на техническите предложения на участниците и отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“  (Протокол №3 и Приложение №1).
 • 26 март - 14 май 2018 г. - закрити заседания на Комисията за разглеждане на представените обосновки (Протокол №4, Приложение №1 и Приложение №2).
 • 15 май 2018 г. - Доклад на комисията, утвърден от Възложителя.
 • 22 май 2018 г. Решение на Възложителя за избор на изпълнители.
 • 01 юни 2018 г. - Подадена жалба № ВХР-1161-01.06.2018 г. от "Пътища и мостове" ЕООД в Комисията за защита на конкуренцията.
 • 20 юни 2018 г. - Открито производство № КЗК/520/2018.

Обществена поръчка № СО-03-18

Рамков договор за доставка на кабели и проводници за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД

19
6.2018
Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9077436/19.06.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 • 27 юни 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 27 юни 2018 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП (при необходимост).
 • 02 юли 2018 г. - 14,00 ч. допълнителен срок за представяне на оферти (при необходимост).
 • 03 - ... юли 2018 г. заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол и приложения).
 • ... юли 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ... юли 2018 г. - подписан договор № СО-03-18 „Рамков договор за доставка на кабели и проводници, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“.

Обществена поръчка № СО-02-18

Рамков договор за доставка на лагери, семеринги и ремъци за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД

19
6.2018
Събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществени поръчки.
 
Идентификационен № 9077435/19.06.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки - информация за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 
Приложения:
Движение по процедурата:
 • 27 юни 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 27 юни 2018 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП (при необходимост).
 • 02 юли 2018 г. - 14,00 ч. допълнителен срок за представяне на оферти (при необходимост).
 • 03 - ... юли 2018 г. заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол и приложения).
 • ... юли 2018 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ... юли 2018 г. - подписан договор № СО-02-18 „Рамков договор за доставка на лагери, семеринги и ремъци, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“.