Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
 • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Процедура № Д(И)-16-17

СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна

20
10.2017

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта: Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - изток, тел. 0878 933 642 и Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - заопд, тел. 0883 256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 25 юли 2017 г.  – Решение и обявление за изменение с ID № 797722/25.07.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки, на основание чл. 179 от ЗОП:
  • Коригирана документация
  • Коригиран „ЕЕДОП-Д(И)-16-17“ и попълнен от Възложителя, предоставен за зареждане чрез Системата за попълване и повторно използване на ЕЕДОП на Европейската комисия на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd (Файлът се изтегля от падащото меню  - "Save link as ...").
  • Коригиран „ЕЕДОП-АОП“ - стандартен образец, попълнен от Възложителя и предоставен за изтегляне.
 • 16 август 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 17 август 2017 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти (Протокол №1 и приложениe).
 • 18 - 21 август 2017 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество на получените оферти (Протокол №2 и приложениe).
 • 30 август - 04 септември 2017 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците документи (Протокол №3 и приложения).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 08.09.2017 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • 08 - 29 септември 2017 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №4, Приложение № 1 и Приложение № 2).
 • 02 октомври 2017 г. - .Утвърден Доклад от проведени заседания на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Доклад)
 • 02 октомври 2017 г. - Решение за определянне на изпълнител, съгл. чл. 181, ал. 6 от ЗОП (Решение).
 • 20 октомври 2017 г. - подписани договори: № Д(И)-16-17 “СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна, вкл.: обособена позиция № 1 – Подмяна на асансьори, Пристанище Варна – изток“ (приложения) и №Д(И)-16-17 “СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна, вкл.: обособена позиция № 1 – Подмяна на асансьори, Пристанище Варна – запад“  (приложения)
 • .... октомври 2017 г. - информация за сключени договори: № Д(И)-16-17 “СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна, вкл.: обособена позиция № 1 – Подмяна на асансьори, Пристанище Варна – изток“ и №Д(И)-16-17 “СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна, вкл.: обособена позиция № 1 – Подмяна на асансьори, Пристанище Варна – запад“.

Обществена поръчка № ОП3-17

Строителство и др. подобни на ел. преносни/разпределителни проводи/мрежи, разпределителни устройства и съоръженията към тях

20
10.2017

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 30 август 2017 г. – Писмени разяснения по постъпило искане на 28 август 2017 г., съгласно  чл. 180 от ЗОП: 
 1. Изпълнените обекти в строителството с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на Техническата документация на Възложителя, са обекти от пристанищна инфраструктура или стратегически обекти определени в Постановление на Министерски съвет № 181/20.07.2009 г.
 2. Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката от 2 млн. лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) години следва да бъде формиран от изпълнени обекти от пристанищна инфраструктура или стратегически обекти, съгласно информацията по т. 1.
 3. Въведените системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, околната среда БДС EN ISO 14001:2015 и здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 са съгласно изискванията на европейските стандарти или еквивалент, независимо от гратисния период за преминаване към нови версии на сертификацията.
 • 11 септември 2017 г. – Писмени разяснения по постъпило искане на 11 септември 2017 г., съгласно  чл. 180 от ЗОП: 
 1. За позиция № 38 до № 53, вкл. - няма специфични изисквания към крепежните елементи. Видът на крепежните елементи зависи от стойката на доставеното съоръжение.
 2. За позиция № 469 до № 492, вкл. -  оптичните кабели да са с минимум 4 влакна.
 3. За позиция № 493 до № 497, вкл. - Радиостанциите са със следните характеристики:  
  • носещи честоти f1-148.1000, f2 - 152.600 - клас на излъчване F3E, режим на работа - Д, С; 
  • носещи честоти f1-148.9250, f2 - 153.4250 - клас на излъчване F3E, режим на работа - Д; 
  • носещи честоти f1-150.0875 - клас на излъчване F3E, режим на работа - С;
 4. За позиция № 93 - Максималният размер на отвора е 60/80 см в бетон.
 5. За позиция №221 - Типът на скарата, както широчината и теглото й, са дадени в доставката на кабелни скари. Монтажът на скарите е с крепежни елементи.
 6. За позиция № 222 - Максималният размер на стълба е до 9 метра.
 7. За позиция № 172 и № 173 - Максималният брой датчици на един клон е под 100 бр. на височина до 20 м.
 • 15 септември 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 18 - 21 септември  2017 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество  (Протокол №1 и Приложениe №1).
 • 02 октомври 2017 г. - получаване на допълнително изисканите от участниците документи. 
 • 03 - 11 октомври 2017 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците документи (Протокол №2 и образец).
 • 20 октомври 2017 г. - получаване на допълнително изисканите от участниците разяснения. 
 • 23 - .. октомври 2017 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците разяснения (Протокол №3).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на ... октомври 2017 г г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • ... октомври 2017 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №4 и приложения).

Обществена поръчка № ОП1-17

Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради част от пристанищната инфраструктура

20
10.2017

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

 

Движение по процедурата:

 • 13 септември 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 14 - 21 септември  2017 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество  (Протокол №1 и Приложениe №1).
 • 02 октомври 2017 г. - получаване на допълнително изисканите от участниците документи. 
 • 03 - 11 октомври 2017 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците документи (Протокол №2 и образец).
 • 20 октомври 2017 г. - получаване на допълнително изисканите от участниците разяснения. 
 • 23 - .. октомври 2017 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците разяснения (Протокол №3).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на ... октомври 2017 г г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • ... октомври 2017 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №4 и приложения).