Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
 • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Обществена поръчка № ОП2-17

Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения част от пристанищната инфраструктура

20
2.2018

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

 • 05 септември 2017 г. – Писмени разяснения по постъпило искане на 04 септември 2017 г., съгласно чл. 180 от ЗОП: 
 1. Изпълнените обекти в строителството с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на Техническата документация на Възложителя, са обекти от пристанищна инфраструктура или стратегически обекти определени в Постановление на Министерски съвет № 181/20.07.2009 г.
 2. Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката следва да бъде формиран от изпълнени обекти от пристанищна инфраструктура или стратегически обекти, съгласно информацията по т. 1.
 3. Изискванията на документацията с поясненията по т. 1 и т. 2 се съобразяват и с нормативните разпоредби на чл. 62, ал. 3, респ. чл. 63, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗОП.
 • 13 септември 2017 г. Уведомление, във връзка с постъпила жалба по чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Информация при производство по обжалване. 
 • 21 декември 2017 г. Доклад на Р-л отдел "Правен". 
 • 22 декември 2017 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация. 
 • 02 януари 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 03 - 18 януари 2018 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество  (Протокол №1 и Приложениe №1).
 • 26 януари - 20 февруари 2018 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците документи (Протокол №2Приложениe №1 и Приложениe №2).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 27.02.2018 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • ... февруари 2018 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №2, Приложение №1 и Приложение №2).
 • ... февруари 2018 г.  - утвърден Доклад на Комисията от Възложителя. 
 • ... февруари 2018 г.  - Решение на Възложителя за избор на изпълнители.

Процедура № Д(И)-56-17

СМР на ел.инсталации по изграждане на нов обект - подмяна на 2 броя трансформатори 1 000kVA и един трансформатор 1600kVA

14
2.2018

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта: Ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ 052/69 24 24, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 02 февруари 2018 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 05 - 14 февруари 2018 г. открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти и закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество  (Протокол №1 и Приложениe №1).
 • 22 февруари 2018 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците документи (Протокол №2Приложение №1 и Приложение №2).
 • Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на .......2018 г. от 10.30 ч. на открито заседание в заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • ... февруари 2018 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №3, Приложение №1 и Приложение №2).
 • ... февруари 2018 г.  - утвърден Доклад на Комисията от Възложителя. 
 • ... февруари 2018 г.  - Решение за определянне на изпълнител, съгл. чл. 181, ал. 6 от ЗОП.
 • ... февруари 2018 г.  подписан договор №Д(И)-56-17 “СМР на ел.инсталации по изграждане на нов обект - подмяна на 2 броя трансформатори - 1 000kVA и един трансформатор 1600kVA, пристанище Варна - изток" (приложения).
 • ... февруари 2018 г.  - Обявление за възложена поръчка.

Процедура № Д(И)-41Б-17

Изграждане на външен модул за зареждане с гориво, Пристанище Варна – изток

13
2.2018

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта: Ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - изток, тел. 0886 844 892 , при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 19 декември 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 20 декември - 15 януари 2018 г. - заседания на Комисията за получаване и разглеждане на получените оферти (ПротоколПриложениe №1, Приложениe №2и Приложениe №3).
 • 13 февруари 2018 г. - сключване на договор № Д(И)-41Б-17 “Изграждане на външен модул за зареждане с гориво, Пристанище Варна – изток“ и приложения.