Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
 • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Процедура № Д(И)-16-17

СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна

21
8.2017

Публично състезание,  съгл. чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Документация, вкл.:

Обявление за поръчката с ID № 796795/19.07.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки

Решение за откриване на процедурата с ID № 796794/19.07.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки;

Техническа документация;

За оглед на обекта: Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - изток, тел. 0878 933 642 и Зам.-ръководител отдел ППИ, пристанище Варна - заопд, тел. 0883 256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 25 юли 2017 г.  – Решение и обявление за изменение с ID № 797722/25.07.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки, на основание чл. 179 от ЗОП.
  • Коригирана документация
  • Коригиран „ЕЕДОП-Д(И)-16-17“ и попълнен от Възложителя, предоставен за зареждане чрез Системата за попълване и повторно използване на ЕЕДОП на Европейската комисия на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd (Файлът се изтегля от падащото меню  - "Save link as ...").
  • Коригиран „ЕЕДОП-АОП“ - стандартен образец, попълнен от Възложителя и предоставен за изтегляне.
 • 16 август 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 17 август 2017 г. - открито заседание на Комисията за получаване и преглед на получените оферти (Протокол №1 и приложениe).
 • 18 - 21 август 2017 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане по същество на получените оферти (Протокол №2 и приложениe).
 • 30 август - ... септември 2017 г. - закрито заседание на Комисията за разглеждане на допълнително изисканите от участниците документи (Протокол №3 и приложения).
 • ... септември 2017 г. Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на ........... г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна - изток.
 • ... - ... септември 2017 г. - закрито заседание на Комисията за оценка и класиране на допуснатите оферти (Протокол №4 и приложения).

Процедура № ОП3-17

Строителство и др. подобни на ел. преносни/разпределителни проводи/мрежи, разпределителни устройства и съоръженията към тях

18
8.2017

Публично състезание,  съгл. чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Документация, вкл.:

Обявление за поръчката с ID № 801400/18.08.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки

Решение за откриване на процедурата с ID № 801367/18.08.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки;

- Техническа документация, вкл. Техническa спецификация и Количествена сметка;

ЕЕДОП-ОП3-17“ попълнен от Възложителя и предоставен за зареждане чрез Системата за попълване и повторно използване на ЕЕДОП на Европейската комисия на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd (Файлът се изтегля от падащото меню  - "Save link as ...").

ЕЕДОП-АОП - стандартен образец, попълнен от Възложителя и предоставен за изтегляне.

Процедура № ОП2-17

Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения част от пристанищната инфраструктура

17
8.2017

Публично състезание,  съгл. чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Документация, вкл.:

Обявление за поръчката с ID № 801122/17.08.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки

Решение за откриване на процедурата с ID № 801121/17.08.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки;

- Техническа документация, вкл. Техническa спецификация и Количествена сметка;

ЕЕДОП-ОП2-17“ попълнен от Възложителя и предоставен за зареждане чрез Системата за попълване и повторно използване на ЕЕДОП на Европейската комисия на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd (Файлът се изтегля от падащото меню  - "Save link as ...").

ЕЕДОП-АОП“ - стандартен образец, попълнен от Възложителя и предоставен за изтегляне.