ЧАСТ I.  ДАННИ ЗА СигналИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ

В КАЧЕСТВОТО МУ НА:

ЧАСТ II. СРЕЩУ КОГО СЕ ПОДАВА СИГНАЛЪТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнали срещу физическо лице)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (при сигнал ​срещу държавни, общински органи или юридически лица)

ЧАСТ III. ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЕТО

1. НАРУШЕНИЕТО Е СВЪРЗАНО С (отбележете областта на нарушението)

 ​2. КОГА Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕТО

 ​3. ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО (конкретни данни за нарушението или реалната опасност такова да бъде извършено)

4. ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

ЧАСТ IV. ЛИЦА, РАЗЛИЧНИ ОТ СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА 
(ако са известни към момента на подаване на сигнала)

ИЗБРОЯВАНЕ/ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЦАТА, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА

КАЧЕСТВО НА ЛИЦЕТО (колега, роднина без ограничение в степените, юридическо лице, в което сигнализиращото лице притежава дялово участие, за което работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст)

Данни за контакт

ЧАСТ V. ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПОТВЪРДЯТ СЪОБЩЕНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Данни за контакт

Unable to send your message. Please fix errors then try again.