EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Ремонт ГСМ и ПТО, пристанище Варна - запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9057711/21.10.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта: Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/256-433, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 14 ноември 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 14 ноември 2016 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 17 ноември 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 18 - 28 ноември 2016 г. заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол и приложения).
 • 28 ноември 2016 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 09 декември 2016 г. - подписан договор №Д(И)-77-16 "Ремонт ГСМ и ПТО, пристанище Варна - запад".
 
 

Рехабилитация кабелни трасета на районно осветление към ТП11 и 12, пристанище Варна - запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9058165/03.11.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883 256 433, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Цялостна подмяна ВиК инсталация и санитарни възли на Административна сграда, тяло А, пристанище Варна - запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9057685/21.10.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта: Зам.Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/256-434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 28 октомври 2016 г.  Писмени разяснения по постъпило искане на 27 октомври 2016 г., съгласно чл. 189 от ЗОП: Офертите трябва да бъдат изготвени, съгласно конкретните изисквания към участниците в процедурата в съответствие с Обява № 1402/21.10.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - правоспособност за упражняване на професионална дейност: Централен професионален регистър на строителя, втора група строежи от първа категория. Назначената комисия за отваряне на офертите за участие в процедура № Д(И)-71-16 при разглеждане на представените документи от участниците няма право да тълкува изискванията на Възложителя.
 • 03 ноември 2016 г.  Писмени разяснения по постъпило искане на 02 ноември 2016 г., съгласно чл. 189 от ЗОП: Офертите трябва да бъдат изготвени, съгласно конкретните изисквания към участниците в процедурата в съответствие с Обява № 1402/21.10.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - правоспособност за упражняване на професионална дейност: Централен професионален регистър на строителя, втора група строежи от първа категория. 
 • 07 ноември 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 07 ноември 2016 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 10 ноември 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 11 - 22 ноември 2016 г. заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол и приложения).
 • 22 ноември 2016 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 05 декември 2016 г. - подписан договор № Д(И)-71-16 "Цялостна подмяна ВиК инсталация и санитарни възли на Административна сграда, тяло А, пристанище Варна - запад".
 
 

Рехабилитация на асфалтобетонови настилки на западен кантар, зад магазии 2 и 3, пристанище Варна - изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9057417/13.10.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта - Зам.Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 22 83,при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
<<   <   18 19 20  >   >>