EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Подмяна кабели ниско напрежение, мол А, пристанище Варна - изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9057617/19.10.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 24 24при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 21 октомври 2016 г.   Писмени разяснения по постъпило искане на 20 октомври 2016 г., съгласно чл. 189 от ЗОП: 1. Описание на изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, съгласно изискванията на Техническото задание на Възложителя, за последните 5 (пет) години, съгласно образец, придружен с удостоверения за добро изпълнение. 2. Всички изисквания на Техническата документация са задължителни.
 • 03 ноември 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 03 ноември 2016 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 07 ноември 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 08 - 18 ноември 2016 г. заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол и приложения).
 • 18 ноември 2016 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 22 ноември 2016 г. - подписан договор № Д(И)-78-16 "Подмяна кабели ниско напрежение, мол А, пристанище Варна - изток"
 
 

СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9057198/06.10.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор за обособена позиция № 1.
 5. Проект на договор за обособена позиция № 2.
За оглед на обекта по обособена позиция  1 - Зам.Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 24 24, За оглед на обекта по обособена позиция  2 - Зам.Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883 256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.ю

Движение по процедурата:

 • 20 октомври 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 21 октомври 2016 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 25 октомври - 26 октомври 2016 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол и приложения).
 • 26 октомври 2016 г. - прекратяване на процедурата.
 • 27 октомври 2016 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 
 

Ремонт жп коловози и стрелки, пристанище Варна - запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9056523/14.09.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.

За оглед на обекта: Зам. ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883 256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

“Ремонт на Яхт клуб, пристанище Варна - изток“ 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9055893/29.08.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.

За оглед на обекта: Александър Аврамов – Р-л сектор „Морска гара“, тел. 052/69 25 80, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата. За разяснения по чл. 189 от ЗОП: v.lazarov@port-varna.bg

Движение по процедурата:

 
<<   <   19 20 21  >   >>