EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

“Ремонт на Яхт клуб, пристанище Варна - изток“ 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9055893/29.08.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.

За оглед на обекта: Александър Аврамов – Р-л сектор „Морска гара“, тел. 052/69 25 80, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата. За разяснения по чл. 189 от ЗОП: v.lazarov@port-varna.bg

Движение по процедурата:

 
 

Рехабилитация на асфалтобетонови настилки на товарен портал и входна везна, пристанище Варна - изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9055892/29.08.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.

За оглед на обекта: Зам. ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/692-283, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

За разяснения по чл. 189 от ЗОП: v.lazarov@port-varna.bg

 
 

Ремонт на ЖП стрелка към коловоз 18, Пристанище Варна - запад 

Публична покана, при условията и реда на глава осма „а” от Закона за обществени поръчки в сила до 15.04.2016 г.

Идентификационен № 9051261/14.03.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения към публичната покана:

 1. Заповед на Изпълнителния директор на „Пристанище Варна” ЕАД за откриване на процедурата.
 2. Корекция Заповед на Изпълнителния директор.
 3. Указания за провеждане на процедурата.
 4. Техническо задание.
 5. Количествена сметка.
 6. Образец на оферта.
 7. Образец на договор.
 8. Примерни образци.

За оглед на обекта: Зам.-ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/25-64-34.  

Движение по процедурата:

 • 16 - 18 март 2016 г. - Писмени разяснения, съгласно постъпили запитвания от кандидати, на основание чл. 101 б, ал. 6 от ЗОП:

    1. Вид на стрелката тип-49, R-190, отклонение 1:7 дясна. 

     2. На основание Заповед № 349/18.03.2016 г. на Изпълнителния директор:

      2.1. Срока за представяне на оферти е до 16.00 ч. на 25.03.2016 г. в деловодството на Възложителя – партер, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1.

     2.2. Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 28.03.2016 г. от 10.30 ч. в  Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД.

 • 25 март 2016 г. - 16,00 ч. изтекъл срок за представяне на оферти.
 • 28 - 29 март 2016 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол).
 • 29 март 2016 г. - изпратени писмени и електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 12 април 2016 г. - подписан договор № Д(И)-09-16 “Ремонт на ЖП стрелка към коловоз 18, Пристанище Варна - запад”.
 • 24 юни 2016 г. - окончателно изпълнение на договора, подписан двустранен приемно-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.
 • 28 юни 2016 г. - подписан окончателен тристранен констативен протокол (за действително извършени видове и количества работи) между Възложителя, Изпълнителя и представители на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, съгласно Процедура за планиране, поддържане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура.
 • 06 юли 2016 г. - окончателно плащане в размер на 119 843,06 лв. вкл. ДДС, съгласно условията на сключения договор № Д(И)-09-16, в съответствие с договор № 30 от 30.05.2006 г. и допълнителни споразумения № 100 от 27.12.2006 г. и № С-15 от 18.05.2013 г. с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 • 29 септември 2016 г. - освобождаване на банкова гаранция за изпълнение на договор.
 
 

Ремонт 6 етажна сграда, пристанище Варна - изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9055096/08.08.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.

За оглед на обекта: Зам. ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 22 83, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
<<   <   20 21 22  >   >>