EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Ремонт на врати в магазии с обособени позиции за пристанище Варна – изток и пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 06 октомври 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Ремонт покривна тераса на на „Морска гара“ и козирка на II етаж в сграда „Яхт клуб“, пристанище Варна-изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 30 септември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Изграждане на външно осветление в района на складова база и Магазии № 4 и № 6, и ЖР кули, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 01 октомври 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Изграждане на секция в табло Н.Н. на ТП № 58, пристанище Варна – изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 07 октомври 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 23 октомври 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 26 октомври - 04 ноември 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 04 ноември 2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 04 ноември 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 19 ноември 2020 г. - подписан договор № ОП3-13-20 „Изграждане на секция в табло Н.Н. на ТП № 58, пристанище Варна – изток".
 • 24 ноември 2020 г. - обявление за възложена поръчка.
 • .... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>