EN

ЕВРОПРОЕКТИ

На път


 

проект № BG051PO001-2.2.03-0021-C0001 

Публична покана по реда на ПМС № 118/20.05.2014 г., съгласно ПРОЕКТ № BG051PO001-2.2.03-0021-C0001 и договор № ESF-2203-03-02010 Транспорт от и до работното място на служители на “Пристанище Варна ЕАД”. 
 
Процедура № Д(Е)-84-14"Специализиран превоз от и до работното място на служители на пристанищен терминал Варна - запад", съгласно договор за безвъзмездна помощ № ESF-2203-03-02010 от 06.12.13 г. 

Идентификационен № 3136/16.10.2014 г. в Единен информационен портал на Структурни фондове на Европейския съюз.

Повече информация за публичната покана тук

 
 

проект № BG051PO001-2.2.03-0021-C0001 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

От 01 юли 2014 г. стартира изпълнението на Договор № ESF-2203-03-02010 сключен с Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.2.03 „На път", проект № BG051PO001-2.2.03-0021-C0001 „Транспорт от и до работното място на служители на Пристанище Варна ЕАД” .

Проектното предложение на „Пристанище Варна” ЕАД е насочено към насърчаване на географската мобилност на служителите на терминал „Пристанище Варна – Запад” чрез предоставяне на организиран транспорт от работодателя от и до работното място с цел осигуряване на предпоставки за запазване на заетостта на лицата.

Представената обща цел на настоящия проект директно кореспондира с основната цел на ОП РЧР за “развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция”, включително и по време на тяхната трудова дейност както и осигуряване на правото на достъп до достоен труд на всички работещи. Общата цел на проекта е в пълно съответствие с общата цел  на Приоритетна ос 2 –„Повишаване на производителността и адаптвността на заетите”, а именно  „повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентоспособност”. 

Разработването и изпълнението на проект за насърчаване на мобилността на работната сила има съществена роля за предоставяне възможност на повече хора да се придвижват по-лесно и организирано от и до работното място с цел поддържане на заетост, като спомага за ефикасно функциониращ единен пазар. В контекста на Европейската стратегия по заетостта за намаляване на диспропорциите на пазара на труда следва да се прилагат мерки за насърчаване на трудовата и професионалната мобилност и отстраняване на пречките пред географската и териториалната мобилност. Развитието на интегрирания подход за увеличаване на заетостта и конкурентоспособността в ЕС, както и укрепването на европейския социален модел в условията на глобализация и динамични промени са заложени в изпълнението на Българската пътека, за периода 2009-2012 г. 

Проектът на „Пристанище Варна ЕАД – терминал Варна - Запад” е в съответсвие с Националния план за действия по заетостта 2012 г. , чиято визия съвпада с изпълнението на заложените в Стратегия „Европа 2020” мерки за предоставяне на професионална и географска мобилност на работната сила и повишаване на атрактивността на заетостта. 

Реализацията на проекта ще допринесе за изпълнение на мярката, предвидена в Закона за насърчаване на заетостта за насърчаване на териториалната мобилност на работодателите (чл. 57а.) за наемане на лица на работа извън границите на работното място. Тази мярка за активната политика по заетост има важно значение за стимулиране на работодателите за запазване на заетостта и насърчаване на териториалната мобилност сред заети лица от своите предприятия. 

Проектът е в съответствие с редица други стратегически документи, имащи отношение за реализация на транспортна схема, която да улеснява достъпа на служителите от и до работното място като допълнителен стимул и придобивки за тях, измежду които: Областна стратегия за развитие 2005-2015 г. на област Варна.

Специфична цел – „Социално-икономическа интеграция на отдалечените райони към оста на развитие Варна – Девня” – мярка – „Насърчаване на мобилността на работната сила чрез подобряване на комуникациите, транспортните връзки и услугите; и специфичните цели от Стратегията за развитие 2005-2015 г. на област Варна за:

- Постигане на устойчиво и интегрирано развитие, мобилизиране на вътрешния потенциал чрез модернизация и диверсификация на областните икономически структури, за създаване на повече и по-добри работни места и по-добро качество на живот.
- Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на равнища на заетост, доходи и социална интеграция, осигуряващи добро качество на живот и жизнена среда  

Нуждите на целевата група на проекта – служители на пристанищен терминал Варна-Запад, ще бъдат облагодетелствани при предоставянето на транспортна услуга като се - намали натовареността на трафика за тях, като се минимизира времето им за пътуване от и до работното място; като се организира и подобри достъпа до работните места на лицата; като се вложат ресурси за спестяване на разходи и  време чрез използване на вариант за организиран транспорт; като се намалят отсъствията от работа и не на последно място по важност се подобри качеството на живот в региона. 

Целевата група включва 733 работещи в терминал „Пристанище Варна – Запад” като различни групи от тях ще се възползват от дейности по проекта и крайният ефект върху тях ще бъде подобряване на мобилността на заетите лица и улесняване на предвижването им от и до работното място. 

Максимална обща сума по проекта: 161 590,33 лева

Продължителност на проекта: 15 месеца.

 
<<   <   1 2  >   >